วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น  เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในมี เจดีย์ช้างล้อม สร้างเลียนแบบ เจดีย์ช้างล้อม ของพ่อขุนรามคำแหง พระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้วขาว และ พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี

วัดเชียงมั่น พุทธศาสนสถานอีกหนึ่งแห่ง ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง วัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่และถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมือง เมื่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1839 พระองค์ทรงยกพระตําหนักที่ประทับชื่อ ตําหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามใหม่ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่

นอกจากวัดเชียงมั่นจะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองแล้ว เมื่อถึงเทศกาลสลากภัตร หรือ ทานก๋วยสลาก จะมีการทานข้าวสลากที่วัดนี้ก่อนแล้วจึงจะทำที่วัดอื่น ๆ ต่อไป ในสมัยพญามังราย วัดเชียงมั่น ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนี้ วัดเชียงมั่นเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมาก ซึ่งอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุของวัดเชียงมั่นประกอบไปด้วย วัดเชียงมั่นมีสถาปัตยกรรมสําคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช่างล้อม พระอุโบสถและหอไตร

สิ่งที่น่าสนใจ ภายในวัดเชียงมั่น

1.วิหารหลวง

ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดถัดจากหอไตรรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนาด้านหน้าอุโบสถประดิษฐานศิลาจารึก หลักที่76 จารึกเมื่อปี พ.ศ. 2124 อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นพร้อมกับวิหารและหอไตร กรมศิลปากรประกาศขึ้น ทะเบียนพร้อมกันกับเจดีย์ วิหาร และหอไตร

2.เจดีย์ช้างล้อม

เป็นเจดีย์รูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนาฐานช้างล้อม องค์เจดีย์ผสมสี่เหลี่ยมและทรงกลมเปิดทองจังโก สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1840ครั้งพญามังรายสถาปนาวัดเชียงมั่น และได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากผู้ครองนคเชียงใหม่สืบมา กรมศลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อ พ.ศ. 2478

3.พระแก้วขาว

พระแก้วขาว หรือ พระเสตังคมณี เป็นพระพุทธรูปที่นับถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองป้องกัน อันตรายและอำนวยความ สุขสวัสดิ์มงคลแก่ผู้ที่เคารพสักการะ

4.ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น

ตั้งอยู่ที่โถงด้านหน้าของอุโบสถวัดเชียงมั่น เชียงใหม่ จารึกถึง พระนามของกษัตริย์สามพระองค์ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพญาร่วง ( พ่อขุนรามคำแหง ) ว่าทั้งสามพระองค์ทรง ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นการจารึก เกี่ยว กับการสร้างเมืองเชียงใหม่ และการสร้างวัดเชียงมั่น ตลอดจนการทำนุบำรุงวัดนี้จากกษัตริย์และพระราชวงศ์ นับเป็นหลักฐาน ทางประวัติศสาตร์ที่ทรงคุณค่า

5.หอครูบ้าเจ้าศรีวิชัย

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่ง ล้านนาไทย

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว วัดเชียงมั่น เชียงใหม่ จะตั้งอยู่บริเวณถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกับวิ่งเข้าคูเมืองด้านในซึ่งเป็น ทาง One way

2.โดยรถสาธารณะ สามารถนั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการรอบเมืองค่าโดยสารแล้วแต่ระยะทาง


Wat Chiang Man (Thai: วัดเชียงมั่น − sometimes also written as Wat Chiang Mun)

Wat Chiang Manis a Buddhist temple (Thai language: Wat) inside the old city (which is contained within the city walls and moat) of Chiang Mai, in northern Thailand.

Wat Chiang Man was built by Mangrai[1]:209 in 1297 CE as the first temple of Chiang Mai on the location of Wiang Nopburi, a fortified town of the Lawa people which had been used by King Mangrai as a camp during the construction of his new capital city Chiang Mai.

-Chedi Chang Lom – the ‘Elephant Chedi’ is the oldest construction within the temple complex. The square base supports a second level which has the front half of 15 life-sized brick-and-stucco elephants emerging from it. The elephants seem to carry the upper levels of the building on their backs. The gilded upper part of the chedi contains a bell shaped relic chamber directly underneath the pinnacle.

-Main Wihan – the larger of the two wihans was renovated in the 1920s by the famous monk Khru Ba Srivichai. The building houses a large mondop structure for an altar surrounded by Buddha statues. One of the standing Buddha’s has the year 1465 CE engraved on its base, which would make it the oldest statue of the Lanna Kingdom. It is also the oldest statue of Thailand which shows the Buddha with an alms bowl. The façade of the wihan features gilded carvings of Kirtimukha in between flower and plant motives.

-New Wihan – the smaller of the two wihans houses two important statues of the Buddha which, due to their protective powers, are regarded as the Palladium statues of Chiang Mai:

–The Phra Sae Tang Khamani is also known as the ‘Phra Kaew Khao’ or ‘Crystal Buddha’. This 10 cm tall statue is carved out of a clear quartz crystal. According to Oliver Hargreave,[3] the statue was crafted around 200 CE for King Ramraj of Lopburi and brought to the Hariphunchai Kingdom (present day Lamphun) by Queen Jamadevi in 662 CE. It was only transferred to Chiang Mai by King Mangrai in 1296 after he had conquered Lamphun. As it survived the pillaging of that city, the statue is thought to protect against disasters. However, Carol Stratton[4] dates the statue as having been created in the 15th century based on its style characteristics. The gold covered wooden base and golden canopy are later additions donated by King Inthawichayanon of Chiang Mai in 1874. Together they contain more than 6 kg of gold.

–The Phra Sila statue is a stone stele depicting a standing Buddha whilst taming the elephant ‘Nalagiri’ in bas-relief. The temple states that the statue originated from India before being transferred to its present location. However, others believe the statue originated from Ceylon (present day Sri Lanka) and might date from either the 8th or 10th century CE depending on the source[citation needed]. Due the religious belief that the statue has rain-giving powers, this statue features prominently during the Songkran festival at the end of the dry season.

-Ubosot – in front of the ubosot one can find a stone stele from the year 1581 CE. This stele contains the oldest mentioning of the founding date of Chiang Mai: the 12th of April, 1296 CE at 4 am. It also mentions that the ubosot was commissioned by King Mangrai and that Phya Saen Luang had it restored in 1571. The present building was built in the 19th century.

-Ho Trai – the Temple Library (scripture depository) of Wat Chiang Man is of a fairly plain design when compared to the Ho Trai belonging to Wat Phra Singh. It is a wooden building set on top of a high plastered brick base. Most temples in Chiang Mai do not feature a Ho Trai.

-Lotus Pond – as with Ho Trai, temple ponds do not feature at most Chiang Mai temples. Both Wat Phra Singh and Wat Chiang Man have one.Booking.com

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
  • Saturday08:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday08:00 AM - 05:00 PM
  • Monday08:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday08:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday08:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday08:00 AM - 05:00 PM
  • Friday08:00 AM - 05:00 PM
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing